DE | EN | CS

www.express-umzug.eu | Váš odborník na přemístění

Telefon

+49 (0) 961 206 481 79

Location

V celé České republice

a v celé Evropě

Öffnungszeiten

24hodinová služba

Pondělí – Neděle

Odpovědnost

Informace o odpovědnosti

Důležité informace o odpovědnosti dopravce včetně smluv o odpovědnosti za škodu, pojištění pro přepravu dle zákona č. §451g HGB

Rozsah

Dopravce (dále jen „dopravce nábytku“) odpovídá podle smlouvy o přemístění a obchodního zákoníku (HGB). Stejné zásady odpovědnosti se vztahují na přepravu zboží, které má být přepraveno z Německa. To platí i v případě použití různých dopravních prostředků.

 

Principy odpovědnosti

Dopravce odpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením zboží v době od převzetí do přepravy až do doručení nebo překročením dodací lhůty (úschovy).

 

Dementi

Dopravce je osvobozen od odpovědnosti, pokud ztráta, poškození nebo překročení dodací lhůty na základě okolností, kterým se dopravce nemohl vyhnout s maximální péčí a jejichž důsledky nemohl odvrátit (nevyhnutelná událost).

 

Limit odpovědnost

Odpovědnost zasílatele v důsledku ztráty nebo poškození je omezena na 620,00 EUR za metr krychlový nákladního prostoru potřebného k plnění smlouvy.

V důsledku překročení dodací lhůty je odpovědnost dopravce omezena na trojnásobek částky přepravného.

V případě, že zasílatel nábytku odpovídá za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo poškození zboží, které má být přemístěno, nebo za překročení dodací lhůty z důvodu porušení smluvní povinnosti týkající se provedení vyskladnění a je-li škoda jiná než věcná škoda nebo újma na zdraví, pak je tomu tak. Pokud je odpovědnost omezena na trojnásobek částky, která by byla splatná v případě ztráty zboží.

 

Zvláštní prohlášení

Dopravce je osvobozen od své odpovědnosti, pokud je ztráta nebo poškození způsobeno jedním z následujících rizik:

  1. Přeprava drahých kovů, drahokamů, drahých kamenů, peněz, razítek, mincí, cenných papírů nebo dokumentů.
  2. Nedostatečné balení nebo označení odesílatelem.
  3. Manipulace, nakládání nebo vykládání zboží odesílatelem.
  4. Přeprava zboží, které není baleno nosičem nábytku v kontejnerech.
  5. Nakládka nebo vykládka vyskladněného zboží, jehož velikost nebo hmotnost neodpovídají prostorovým podmínkám v místě nakládky nebo vykládky, za předpokladu, že zasílatel oznámil odesílateli nebezpečí poškození a odesílatel trval na plnění služby.
  6. Přeprava živých zvířat nebo rostlin.
  7. Přirozená nebo vadná povaha zboží, které má být odstraněno, v důsledku čehož trpí obzvláště snadno poškozením, zejména zlomením, chybnou funkcí, rzí, vnitřním poškozením nebo netěsností. Došlo-li ke škodě, která by podle okolností případu vznikla z jednoho z nebezpečí uvedených v odstavcích 1 až 7, předpokládá se, že škoda vznikla z tohoto rizika.
 

Zasílatel nábytku se může spoléhat pouze na zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti, pokud přijal veškerá opatření, která mu byla za daných okolností uložena, a dodržoval zvláštní pokyny.

 

Odškodnění

V případě, že špeditér musí zaplatit škodu za ztrátu, musí být vyměněna hodnota na místě av okamžiku převzetí.

V případě poškození zboží musí být změněn rozdíl mezi hodnotou nepoškozeného zboží a hodnotou poškozeného zboží. Záleží na místě a době převzetí zboží k přepravě. Hodnota zboží, které má být přepraveno, je obvykle určována tržní cenou. Kromě toho musí být vyměněny náklady na posouzení škod.

 

Mimosmluvní nároky

Výjimky z odpovědnosti a omezení odpovědnosti se vztahují i na mimosmluvní nároky odesílatele nebo příjemce proti zasílateli nábytku z důvodu ztráty nebo poškození zboží, které má být přepraveno, nebo z důvodu překročení dodací lhůty.

 

Zánik výjimek a omezení

Výjimky z odpovědnosti a omezení odpovědnosti se nepoužijí, pokud je škoda způsobena jednáním nebo opomenutím, kterého se zasílatel úmyslně nebo z nedbalosti dopustil a s vědomím, že pravděpodobně dojde k poškození.

 

Odpovědnost lidí

Pokud nárok na náhradu škody za mimosmluvní odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží, které má být přemístěno, nebo za překročení dodací lhůty vůči jednomu z osob zasílatele nábytku, tak i těch, které se týkají výjimek a omezení odpovědnosti.

To neplatí, jedná-li se úmyslně nebo bezohledně as vědomím, že by mohlo dojít k poškození.

 

Provádění nosiče nábytku

V případě, že k odstranění dochází zcela nebo zčásti třetí osobou (agentem pro odběr nábytku), odpovídá tento za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením zboží nebo překročením dodací lhůty při jeho přepravě, stejně jako dopravce nábytku. Vyvážecí dopravce nábytku může uplatnit jakékoli námitky, které má dopravce na základě smlouvy o přepravě.

Pokud se používají osoby vyvážejícího dopravce nábytku, vztahují se na ně ustanovení o odpovědnosti osob.

 

Smlouva o odpovědnosti

Zasílatel nábytku upozorňuje odesílatele na možnost dohodnout se s ním na více než zákonem stanovené odpovědnosti za zaplacení odpovídajícího poplatku.
 

Pojištění přepravy

Zasílatel nábytku upozorňuje odesílatele na možnost pojistit zboží proti zaplacení samostatné prémie.
 

Ztráta poradenství

Aby se zabránilo zániku nároků na náhradu škody, je třeba poznamenat: \ t

Zkontrolujte zboží při dodání, zda není viditelné poškození nebo ztráta. Tyto údaje uchovávejte na účtence nebo hlášení o škodě, nebo je oznámte dopravci nábytku nejpozději následující den po dodání.

Navenek neviditelná škoda nebo ztráta musí být nahlášena dopravci do 14 dnů od doručení.

Paušální nároky v žádném případě nestačí. Nároky na překročení dodací lhůty zanikají, pokud příjemce neoznámí zasílateli nábytku do 21 dnů od doručení.

Pokud je reklama vrácena po dodání, musí – v zájmu zabránění ztrátě nároků – v každém případě písemně a ve stanovené lhůtě.

Přenos hlášení o škodách lze provést také pomocí telekomunikačního zařízení. Podpis není vyžadován, pokud je vystavovatel identifikovatelný jinými způsoby.

Pro splnění termínů postačuje včasné odeslání.

 

Nebezpečné zboží k odstranění

Je-li ke zboží, které má být přepravováno, přidáno nebezpečné zboží (např. Benzín nebo oleje), je odesílatel povinen včas informovat zasílatele o povaze nebezpečí, které zboží představuje. (např. nebezpečí požáru, žíravá kapalina, výbušniny atd.)

Přeprava zboží, které není baleno nosičem nábytku v kontejnerech.